Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI NAKUPA VSTOPNIC IN BLAGA ZA ŠD MOKERC-IG

I SPLOŠNO

1. člen
(Uvodna določba)
Splošni pogoji poslovanja ŠD MOKERC-IG. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo pravice in obveznosti med kupcem in prodajalcem pri sklepanju pogodb, ki urejajo prodajo vstopnic in blaga.
Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

2. člen
(Uporabljena terminologija)
ŠD MOKERC-IG lahko nastopa v teh splošnih pogojih kot:
• prodajalec vstopnic ali blaga na prodajnih mestih
• organizator dogodka/prireditve
• soorganizator dogodka/prireditve
• posrednik v primeru, ko prodaja vstopnice za dogodek/prireditev, pri kateri je organizator tretja oseba.
Organizator: organizator dogodka je lahko tudi tretja oseba, v primeru, ko se dogodek/prireditev odvija na drugi lokaciji.
Kupec: oseba, ki kupi vstopnico ali blago na pooblaščenih prodajnih mestih ORGANIZACIJE.
Nakup: izmenjava blaga/storitev za plačilo.
Pogodbeno razmerje: Nakup vstopnic ali blaga predstavlja začetek pogodbenega razmerja med kupcem in prodajalcem.

3. člen
(Podatki o ŠD MOKERC-IG)
Naslov: ŠD MOKERC-IG, Troštova ulica 15, 1292 Ig
Davčna številka: 47965444
Matična številka: 5245303000
Davčni zavezanec: NE
Registrski organ: Upravna enota Vič Rudnik
Dejavnost: 93.120 (Dejavnost športnih klubov)
TRR številka: SI56 0205 8001 3687 321 (NLB ded.)

4. člen
(Pooblaščena prodajna mesta)
Spletna prodaja preko www.mokerc-drustvo.si
Direktna prodaja na domači prireditvah v športni dvorani Ig

5. člen
(Veljavnost vstopnic)
Vstopnica je veljavna do pričetka prireditve oz. do njene izvedbe, v kolikor ni objavljeno drugače.

6. člen
(Pritožbeni postopek)
Kupec odda pritožbo v pisni obliki na elektronski naslov: finance@mokerc-drustvo.si ali s priporočenim pismom na naslov: ŠD MOKERC-IG. V pritožbi mora kupec navesti kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko ali elektronski naslov) in natančen opis dogodka/pritožbe.
Prodajalec se obvezuje, da bo vse pritožbe obravnaval resno in poizkušal najti ustrezen način za zadovoljstvo vseh vpletenih. Pritožbe obravnava prodajalec v pritožbenem roku, ki je osem (8) dni od prejema pisne pritožne s strani kupca. V tem roku je prodajalec dolžan kupcu posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

7. člen
(Reklamacije vstopnic)
V skladu z 43.a členom Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku.
Vstopnic, ki so bile kupljene preko spletnega portala prodajalca ali njegovih pooblaščenih prodajnih mest ni mogoče vrniti in zadnje zahtevati vračila denarja.
Ob nastanku nepredvidenih okoliščin bo prodajalec kupca minimalno preko objave na svoji spletni strani oz. svojih kanalov, najkasneje v osmih (8) dneh obvestil o možnostih vračila denarja ali pa bo vračilo denarja za organizatorja opravil prodajalec.
Prodajalec je v nekaterih primerih le posrednik pri prodaji vstopnic in ni odgovoren za povračilo denarja za kupljene vstopnice, se bo pa po svojih najboljših močeh potrudil, da bo to storil organizator.
V primeru odpovedi prireditve s strani prodajalca oz. organizatorja, lahko kupec kupljene nepoškodovane vstopnice v roku tridesetih (30) dni vrne na prodajno mesto, kjer so bile vstopnice kupljene, razen v primeru, ko ni navedeno drugače.
Z vračilom kupnine vstopnice postanejo neveljavne.
Kadar ŠD MOKERC-IG nastopa kot organizator oziroma soorganizator dogodka/prireditve, ni dolžan obvestiti kupca o morebitnih upravičenih spremembah v zasedbi ali izvedbi, le-to je pridržana pravica organizatorja.
V primeru, ko je ŠD MOKERC-IG posrednik in je organizator tretja oseba, je kupec dolžan spremljati spremembe, objavljene na spletnih straneh organizatorja dogodka/prireditve in ostalih javnih medijih. V primeru odpovedi, spremembe datuma dogodka ali spremembe v programu, dodatni stroški, ki jih utegne kupec imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški prodajnega mesta), ne bodo povrnjeni.
V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic.
Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije prireditve, za katero je vstopnico kupil. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice (kot na primer napačen izpis dogodka, datuma, časa in lokacije prireditve ali napačna navedba izbranega sedeža) nemudoma, ko je bila napaka odkrita, sporočiti prodajalcu.
Za že kupljene vstopnice prodajalec ne vrača denarja, razen v primeru, če je prireditev odpovedana. Rok vračila je določen ob sami odpovedi.

II PRODAJA BLAGA

8. člen
(Blago)
Menjava blaga je možna le s predložitvijo originalnega računa v uradnih prostorih ŠD MOKERC-IG.
Blago mora biti nepoškodovano in v originalni embalaži.
Vračilo v gotovini ni mogoče.
Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila ZVPot.

III SPLETNA PRODAJA

9. člen
(Splošno o spletni prodaji)
Kupca zavezujejo Splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji so na vpogled na spletni strani prodajalca z označenim datumom spremembe. Prodajalec si pridržuje pravico, da splošne pogoje spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v trenutku nakupa.
Pridobljene podatke prodajalec uporablja izključno za potrebe, navedene v 20. členu splošnih pogojev.

10. člen
(Dostopnost informacij pred sklenitvijo pogodbe)
Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje podatke:
• glavne značilnosti storitev,
• podjetje, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja,
• končno ceno storitve, vključno z davki,
• plačilne pogoje,
• splošne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani prodajalca (prodajalec ne omogoči nakupa dokler kupec ne potrdi seznanitve s splošnimi pogoji).

11. člen
(Plačilna sredstva)
Plačilo se izvaja na podlagi posredovanega predračuna na poslovni račun prodajalca.

12. člen
(Minimalna vrednost naročila in način dostave)
Minimalna vrednost spletnega naročila (nakupa) mora biti 10 EUR. Za oddana naročila nižje vrednosti prodajalec ne bo izstavljal predračuna in vršil spletne prodaje.
Edini način dostave je lastni prevzem kupca na naslovu prodajalca.

13. člen
(Varovanje vstopnic)
Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da je veljavna prva vstopnica, ki je sprejeta s svojo identifikacijo. Vse naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično neveljavne. Z uporabno avtorizirane vstopnice uporabnik sprejme Splošne pogoje organizatorja prireditve in pravila ustanove, kjer se prireditev odvija.

14. člen
(Pritožbeni postopek)
Pritožbeni postopek opredeljuje 9. člen Splošnih pogojev nakupa vstopnic in blaga in se smiselno uporablja tudi za spletno prodajo.

15. člen
(Ostalo)
Rok veljavnosti ponudbe določa prodajalec, ravno tako cene, ki veljajo do preklica. Seznam transakcij se hrani v elektronski obliki pri prodajalcu.

16. člen
(Izjava o varovanju osebnih podatkov)
Prodajalec izvaja prodajo v svojem imenu in za svoj račun.
Prodajalec jamči za zasebnost. Izjava o zasebnosti določa način uporabe osebnih podatkov na spletni strani prodajalca.
Politika spletne trgovine je skladna z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 86/2004, 113/2005).

17. člen
(Pravice kupca)
Kupec, katerega osebni podatki se zbirajo, ima pravico do popravka netočnih osebnih podatkov, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, pravico dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj ter pravico do omejitve obdelave v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).
Kupec ima pravico do izbrisa (t.i. »pravica do pozabe«), ki pomeni pravico doseči, da prodajalec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden izmed naslednjih razlogov:
• osebni podatki niso več potrebni za namen, opredeljen v 25. členu Splošnih pogojev,
• kupec prekliče izjavo iz 19. člena Splošnih pogojev,
• kupec obdelavi osebnih podatkov ugovarja, so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
• osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali ZVOP-1.
Kupec ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval prodajalcu, in sicer v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti podatkov).
Prodajalec bo v primeru kršitve varstva osebnih podatkov in kadar bo verjetno, da lahko kršitev povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine kupca, brez nepotrebnega odlašanja obvestil kupca, da je prišlo do kršitve varstva njegovih osebnih podatkov.
Za postopek uveljavljanja pravic kupca iz tega člena se smiselno uporablja 9. člen Splošnih pogojev, ki opredeljuje pritožbeni postopek.

18. člen
(Zbiranje osebnih podatkov)
Osebni podatki se zbirajo ob oddaji naročila spletne trgovine prodajalca, registracija kupca ni potrebna in ni mogoča.
Osebni podatki, ki jih zbira prodajalec, obsegajo ime in priimek kupca, naslov ter kontaktne informacije.

19. člen
(Uporaba osebnih podatkov)
Osebni podatki, ki se zbirajo preko spletne trgovine prodajalca, se uporabljajo izključno za delovanje strani in za opravljanje storitev oziroma izvedbo transakcij, ki jih je kupec zahteval ali v katere je privolil.

20. člen
(Varovanje osebnih podatkov)
Prodajalec ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam brez dovoljenja kupca. Prodajalec varuje osebne podatke. Prodajalec uporablja različno tehnologijo in postopke, ki pomagajo varovati osebne podatke kupca pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem.

21. člen
(Uporaba piškotkov)
Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. O uporabi piškotkov so uporabniki obveščeni ob prvem obisku spletnih strani, za uporabo nekaterih piškotkov prosimo uporabnika za njegovo privolitev. Uporabnik lahko svojo odločitev v zvezi z uporabo piškotkov kadarkoli spremeni na tej spletni strani.
Lastnik spletne strani ne posreduje piškotkov zunanjim ponudnikom storitev in jih ne uporablja za prikazovanje reklamnih sporočil.

IV KONČNE DOLOČBE

22. člen
(Spremembe splošnih pogojev)
Prodajalec si pridržuje pravico, da te splošne pogoje spremeni kadar koli. Pri tem bo prodajalec kupca vedno obvestil o vsebinski spremembi splošnih pogojev, tako da bo spremembo objavil na domači spletni strani.

23. člen
(Odgovornost)
Informacije o artiklih objavljene na spletni strani prodajalca, so izključno informativne narave. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne. Fotografije, multimedijske vsebine, dokumenti in opisi ne zagotavljajo lastnosti dogodkov.

Ig, 1.10.2018