Statut kluba

STATUT
ŠPORTNEGA DRUŠTVA MOKERC – IG

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je ŠPORTNO DRUŠTVO MOKERC – IG, skrajšano ŠD MOKERC – Ig (v nadaljevanju: društvo). Sedež društva je: Troštova ulica 15, 1292 IG.

2. člen

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi določenih skupnih interesov.
Povezuje člane vseh starosti, ki z lastnimi sredstvi in močmi ter pomočjo skupnosti skrbijo za delo vseh občanov na področju športne dejavnosti, s tem pa tudi za izvajanje nalog, ki so pomembne za splošni razvoj športne vzgoje.

3. člen

Društvo deluje na območju občine Ig.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

5. člen

Društvo predstavlja in zastopa predsednik društva. V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik. V posameznih zadevah lahko predsednik društva pooblasti tudi druge člane uprave.

6. člen

Društvo ima svoj znak in žig.
Znak je stilizirana silhueta rokometaša na modro-belem ščitu z napisom 1959.
Žig je pravokotne oblike in ima na levi tretjini znak društva, na desni strani pa napis Športno društvo MOKERC – IG, Troštova ulica 15, 1292 IG. Žigi so trije in so označeni z 1., 2. in 3.

7. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi in organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa in drugih družbenih dejavnosti.

Društvo lahko sodeluje tudi s tujimi in mednarodnimi združenji s podobnimi cilji.

8. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Člane društva se obvešča:
– z objavljanjem vabil in obvestil na oglasni deski društvenih prostorov;
– s posredovanjem informacij v ustni in pisni obliki, kakor tudi z uporabo sodobnih komunikacijskih poti (elektronska pošta, SMS in drugo);
– s pravico vpogleda članov društva v zapisnike organov društva in druge dokumente.

Širšo javnost se obvešča:
– s tem, da so seje organov društva javne in se nanje vabi novinarje ter druge osebe, ki izkažejo interes;
– preko društvenih spletnih strani;
– preko drugih sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela ter za način dajanja informacij je pristojen in odgovoren predsednik društva.

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

9. člen

Poleg nalog, ki jih ima društvo in njegovi klubi včlanjeni v posamezne športne zveze in kot člani ostalih organizacij, v katere je društvo vključeno, ima še naslednje naloge in cilje:
– posredovati in razvijati pri svojih članih družbene vrline, kot so: ustvarjalnost (ustvarjalen polet), občutek za delo, skromnost, disciplina, spoštovanje do sočloveka, samokritičnost in pomoč pri delu v društvu;
– razvijati množičnost in popularnost športa med starejšimi občani, ter jih po njihovi
prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo;
– v sodelovanju s strokovnimi službami posameznih službah športnih zvez skrbeti za množičnost in dvig kvalitete športa;
– skrbeti za kvaliteto vrhunskih športnikov, igralcev;
– vzgajati vse člane v duhu fair playa.

10. člen

Društvo uresničuje svoje cilje še z naslednjimi nalogami:
– dela in vzgaja najmlajše, mladino in jih vključuje v sistem tekmovanj šport mladih;
– skrbi za čimbolj kakovostno vadbo;
– pomaga članom razvijati svoje športne sposobnosti v smeri vrhunskih dosežkov;
– sodeluje pri vodenju in razvijanju rekreativne dejavnosti med občani;
– organizira tekmovanja in športne prireditve;
– vključuje se v članstvo športnih zvez in njihovih organov;
– izobražuje in dopolnjuje znanje trenerskega kadra;
– izvaja naloge na področju športa v občini in izven nje;
– skrbi za svoje premoženje, kot dober gospodar;
– dopolnjuje in vzdržuje objekte v uporabi v okviru svojih finančnih sposobnosti;
– sodeluje pri novih gradnjah športnih objektov;
– skrbi za čim boljše pogoje vseh vadbenih skupin.

III. ČLANSTVO

11. člen

Članstvo je prostovoljno.

Član društva lahko postane vsak, ki sprejme ta statut, podpiše pristopno izjavo in plača članarino društva. Članarino je letna in se določi na občnem zboru članov.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

12. člen

Pravice članov društva so:
– da volijo in so izvoljeni v organe društva;
– da sodelujejo pri delu v organih društva;
– da dajejo predloge in pobude organom društva pri delu;
– da sodelujejo na prireditvah društva ter glede na doseženo kvaliteto zastopajo društvo v tekmovanju doma in v tujini;
– da sprejemajo pohvale in nagrade za delo, dosežene rezultate in uspehe v društvu;
– da so deležni moralne in materialne podpore društva pri izvajanju športne dejavnosti.

13. člen

Dolžnosti članov društva so:
– da volijo člane društva v organe društva.
– da sodelujejo pri delu organov društva;
– da sodelujejo pri družabnem življenju društva;
– da spoštujejo določbe statuta in sklepe društva;
– da se izpopolnjujejo v športnem znanju in znanje prenašajo na najmlajše in ostale člane društva;
– da izpolnjujejo športne obveznosti;
– da redno plačujejo članarino;
– da skrbijo za objekte in materialna sredstva društva.

14. člen

Pravice in dolžnosti članov društva v organih so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu lahko Uprava prizna takemu članu ustrezno nagrado.

15. člen

Društvo ima tudi častne člane.
Častni član društva postane oseba (član ali nečlan), ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeljuje občni zbor na predlog Uprave. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja.

16. člen

Članstvo v društvu preneha:
– s prostovoljnim izstopom;
– s črtanjem;
– z izključitvijo, na podlagi sklepa disciplinskega sodišča društva;
– s smrtjo.

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda Upravi društva pisno izjavo oz. zahtevek.
Člana se črta kot člana društva, če ne plača članarine v obdobju zadnjih dveh let, po predhodnem opominu.
Člana se izključi iz članstva, če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v 12. in 13 členu Statuta in ravna proti interesom in ugledu društva. O izključitvi odloča disciplinsko sodišče.

IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

17. člen

Organi društva so:
– OBČNI ZBOR
– UPRAVA DRUŠTVA
– NADZORNI ODBOR
– DISCIPLINSKO SODIŠČE

18. člen

Mandat organov društva traja štiri (4) leta in so lahko ponovno izvoljeni. Odpoklic članov organov društva pred iztekom mandata je v pristojnosti občnega zbora.

V. OBČNI ZBOR

19. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

20. člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Reden občni zbor sklicuje Uprava enkrat letno. Izredni občni zbor skliče Uprava na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali petine vseh članov društva.
Uprava društva je dolžna v roku 30 dni po prejemu zahtevka, sklicati izredni občni zbor. V nasprotnem primeru skliče izredni občni zbor predlagatelj zahtevka, ki mora priložiti tudi dnevni red z gradivom.
Izredni občni zbor sklepa o zadevah, za katere je sklican.

21. člen

O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj sedem (7) dni pred dnevom sklica.

22. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut. Po preteku tega časa zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 1/3 članov oz. najmanj 10.

23. člen

Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva, kot so predstavniki športnih zvez in drugih športnih organizacij, gospodarskih podjetij, predstavniki državnih organov in občine, vendar le s pravico razprave, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, katerih sklepa občni zbor.

24. člen

Občni zbor sprejema sklepe z večina glasov navzočih članov. Če sklepa o spremembi pravil ali prenehanju društva mora za to glasovati najmanj dve tretjini prisotnih članov in občnemu zboru prisostvovati najmanj polovica članov. Način glasovanja določi občni zbor. Volitve organov so praviloma tajne.

25. člen

Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo sestavljajo: predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overovatelja zapisnika (2). Po potrebi lahko občni zbor izvoli tudi volilno, kandidacijsko, verifikacijsko komisijo in druge organe.

26. člen

Občni zbor :
– sklepa o dnevnem redu;
– razpravlja o delu in poročilih društva ter sklepa o njih;
– sprejema delovni plan;
– odloča o pritožbah zoper sklepe uprave in disciplinskega sodišča;
– sklepa in potrjuje o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto;
– sprejema, spreminja ter dopolnjuje Statut in druge akte društva;
– odloča o prenehanju in združevanju društva;
– imenuje častne člane;
– določa višino članarine;
– daje pohvale, priznanja ter nagrade;
– voli in razrešuje predsednika, podpredsednika , sekretarja in druge člane uprave, nadzornega odbora in disciplinskega sodišča;
– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva.

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, overovatelja in zapisnikar.
O udeležbi na občnem zboru se vodi lista prisotnih.

VI. UPRAVA DRUŠTVA

27. člen

Uprava opravlja organizacijske, upravne, administrativne in druge naloge. Je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki ji naloži občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v delovno področje uprave, t.j. tekoče vodenje društva.

28. člen

Uprava društva je za svoje delo odgovorna občnemu zboru.

29. člen

Uprava društva je sestavljena iz predsednika, podpredsednika in sekretarja ter dva(2) do šest(6) izvoljenih članov društva, ki so praviloma predstavniki klubov in jih voli občni zbor na predlog uprave društva.
Predsednik Uprave je hkrati tudi predsednik društva.

30. člen

V okviru svojega delovnega področja iz 27. člena Statuta, uprava opravlja še naslednje naloge:
– sklicuje občni zbor, pripravlja poročila in plane ter predloge za občni zbor;
– pripravlja predloge in spremembe za splošne akte društva;
– pooblašča svoje člane za podpisovanje finančnih in materialnih listin;
– pripravlja in sestavlja finančni plan in zaključni račun;
– ustanavlja klube ter imenuje člane izvršnega odbora;
– sprejema koledar tekmovanj po predhodnem mnenju posameznih športnih klubov;
– iz vrst članstva imenuje občasne in stalne komisije;
– sprejema in potrjuje strokovne športne delavce za dela in naloge v društvu po posameznih športnih panogah;
– sprejema sklepe o sodelovanju društva in klubov z gospodarskimi
organizacijami;
– skrbi za pravilno porabo finančnih sredstev;
– skrbi za premoženje v smislu dobrega gospodarja;
– skrbi za povezovanje s športnimi društvi, zvezami in drugimi organizacijami s področja športa;
– neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog iz 9. in 10. člena Statuta;
– določa višino nagrad članom kluba in strokovnim športnim delavcem;
– opravlja ostale zadeve, ki spadajo v delovno področje tekočega vodenja društva.

31. člen

Uprava društva dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali drug član uprave, ki ga pooblasti predsednik uprave.
Uprava društva sprejema sklepe, če je na seji prisotnih več kot polovica članov uprave. Skepi so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih.

32. člen

Delo društva poteka po panožnih sekcijah – klubih, katere ustanovi uprava društva, glede na interes članov.
Klubi niso pravne osebe in morajo delati v skladu z določili Statuta društva.
Klubi organizirajo in vodijo strokovno delo v društvu ali tekmovalnih ekipah posameznih športnih panog. Skrbijo za izvajanje programskih nalog oziroma skrbijo za dela naložena s sklepom uprave.

33. člen

V kolikor je to potrebno zaradi izvajanja nalog, imajo posamezni klubi svoje Izvršne odbore (IO), sestavljene iz najmanj treh (3) članov, ki jih imenuje Uprava društva, na predlog članov kluba. Vsak klub ima svojega predstavnika v Upravi društva.

V kolikor znotraj društva deluje le en klub, njegove naloge izvršuje Uprava.

34. člen

Klubi samostojno skrbijo za vadbo svojih članov, pripravljajo letne plane, ki so sestavni del planov društva, skrbijo za tekmovanja.
Izvršni odbori kluba so odgovorni upravi društva in občnemu zboru.

35. člen

Za izvajanje neposrednih nalog lahko uprava imenuje tudi 3-5 članske stalne ali občasne komisije. Naloge komisije določi uprava s sklepom.

VII. NADZORNI ODBOR

36. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

37. člen

Naloge nadzornega odbora:
– nadzoruje izvajanje Statuta in drugih aktov društva
– izvajanje sklepov organov in članov društva;
– nadzoruje delovne dolžnosti članov organov društva;
– pregleduje finančno poslovanje in razpolaganje z sredstvi;
– nadzoruje izvajanje načela javnosti društva;
– kontrolira izvajanje pravic in dolžnosti članov društva.

38. člen

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu pisno poroča vsaj enkrat letno, praviloma ob zaključnem računu.

39. člen

Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani uprave. Lahko se udeležujejo vseh sej uprave, nimajo pa pravice glasovanja.

VIII. DISCIPLINSKO SODIŠČE

40. člen

Disciplinsko sodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

41. člen

Za disciplinski prekršek članov društva se šteje nespoštovanje določil Statuta društva, sklepov organov društva, neprimeren odnos do sočlanov ter vsako drugo dejanje in ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.

Manjše kršitve, kot je neupoštevanje navodil trenerja, se obravnavajo po posebnem postopku določenem v disciplinskem pravilniku.

42. člen

O prekrških iz prvega odstavka prejšnjega člena odloča na prvi stopnji disciplinsko sodišče, ki posluje po disciplinskem pravilniku društva.
O pritožbah zoper ukrepe disciplinskega sodišča odloča občni zbor društva kot drugostopenjski organ. Odločitev mora biti sprejeta v roku 60-ih dni od prejema pritožbe. Sklep občnega zbora je dokončen.

Disciplinsko sodišče je odgovorno občnemu zboru in mu pisno poroča vsaj enkrat letno.

IX. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

43. člen

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje;
– s članarino
– dodeljenimi sredstvi občine;
– iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;
– sredstva donatorjev in sponzorjev;
– dohodki iz lastne dejavnosti (organizacijo tekem, ipd,);
– darila in volila;
– drugi dohodki.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah finančnega plana za tekoče leto, ki ga sprejme občni zbor.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

44. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventurno knjigo. S premoženjem društva upravlja uprava. Premičnine društva se lahko kupijo na podlagi sklepa uprave. Nepremičnine društva se lahko odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa uprave.

45. člen

Materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva, ter veljavnimi predpisi.

46. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa pri banki. Finančno poslovanje društva se vodi po pravilih materialno-finančnega poslovanja, ki veljajo za društva.
Finančno poslovanje se opravlja preko računovodskega servisa, ki ga izbere oz. določi Uprava.

47. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva in/ali član uprave, ki ga pooblasti uprava za podpisovanje finančnih listin. Odredbodajalec je predsednik društva, v njegovi odsotnosti podpredsednik ali pooblaščeni član uprave. Pooblastilo izda predsednik, v njegovi odsotnosti pa uprava društva.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen

Društvo preneha:
– s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino članov;
– po samem zakonu o društvu.

49. člen

V primeru prenehanja dejavnosti ŠD MOKERC- IG, se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje na športni klub, ki nosi ime MOKERC-Ig in ima sedež v občini Ig.
O sklepu najvišjega organa mora zastopnik društva v 30-ih dneh obvestiti pristojni organ.

50. člen

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednji splošni akt:
– disciplinski pravilnik
Splošni akt iz tega člena mora biti sprejet najkasneje v roku treh mesecev.

51. člen

Za tolmačenje tega statuta je pristojen občni zbor.

52. člen

Z uveljavitvijo tega statuta prenehajo veljati Pravila društva, ki so bila sprejeta dne 22.12.2001.

53. člen

Ta Statut začne veljati z dnem sprejema na občnem zboru.

Ig, dne 22. 06. 2011

Uprava ŠD Mokerc – Ig