Disciplinski pravilnik

Na podlagi 50. člena Statuta športnega društva MOKERC-IG, je upravni odbor dne 5.9.2018 na svoji 5. redni seji sprejel

DISCIPLINSKI PRAVILNIK ŠPORTNEGA DRUŠTVA
MOKERC-IG

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost, določa organe za ugotavljanje disciplinske odgovornosti ter predpisuje postopek za ugotavljanje te odgovornosti. Uporablja se za vsa področja, kjer se izvaja društvena aktivnost.

2. člen

Pravilnik se uporablja, kadar nastopijo dogodki in dejanja pri katerih se kršijo statut in drugi akti športnega društva Mokerc-Ig (v nadaljevanju: društvo). Uporablja se tudi, kadar se z nedisciplino društva povzroči moralna ali materialna škoda društva. Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse člane in nečlane(trenerji,igralci in drugi aktivni nečlani) društva, ne glede na kraj storitve disciplinske kršitve.

3. člen

Disciplinska komisija (v nadaljevanju: komisija) je organ društva, ki vodi disciplinski postopek ter izreka disciplinske ukrepe članom. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Člane komisije predlaga upravni odbor društva.izvoli jih občni zbor. Izvoljeni so za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Člani komisije morajo biti polnoletni. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika komisije. Komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru in mu pisno poroča vsaj enkrat letno.   

4. člen

Komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe na I. stopnji. Za veljavno izrekanje sklepov oziroma disciplinskih ukrepov morajo biti prisotni vsi trije člani komisije. Sklepi so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

5. člen

Opomin se kršitelju izreče ustno, opomin pred izključitvijo in izključitev pa se izreče s pisnim sklepom in pošlje kršitelju s priporočeno pošiljko s povratnico (potrdilom, ki izkazuje vročitev) na naslov, ki ga je sporočil društvu. Kršitelj se v tem primeru ne more sklicevati, da sklepa ni osebno prejel, saj se šteje za vročenega tudi v primeru, da je sprejem pošiljke podpisal kateri od njegovih družinskih članov na navedenem naslovu.  

Če kršitelju sklepa ni mogoče vročiti (vrnjena pošiljka) oziroma vročitev sklepa zavrne, se sklep pusti na naslovu, ki ga je sporočil društvu (nadomestna vročitev). Tovrstno vročitev zabeleži komisija kot uradni zaznamek na izvodu sklepa, ki ostane komisiji.

Zoper sklep komisije se lahko v roku osmih dni pisno pritožita član oz. nečlan, ki mu je bil izrečen ukrep in predlagatelj.  

Rok za pritožbo začne teči naslednji dan po opravljeni vročitvi oziroma v primeru opomina naslednji dan po seznanitvi. 

Pritožba, ki je oddana priporočeno, se šteje za pravočasno, če je oddana do izteka pritožbenega roka.

Če bi se rok za pritožbo iztekel na soboto, nedeljo ali praznik, se šteje pritožba za pravočasno, če je oddana priporočeno do izteka naslednjega delovnega dne.  

O podani pritožbi odloča na drugi stopnji občni zbor. Odločitev občnega zbora je dokončna, kar pomeni, da nadaljnja pravna sredstva niso dopustna.

II. DISCIPLINSKE KRŠITVE IN PREDPISOVANJE TER IZREKANJE KAZNI

6. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava komisija so:

 • kršitve določb statuta in drugih aktov društva,
 • nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva, • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

7. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče komisija kršitelju so:

 • opomin,
 • opomin pred izključitvijo   • izključitev.

8. člen

Komisija izbere ukrep po temeljiti presoji vseh znanih dejstev in okoliščin. Pri tem upošteva:

 • težo kršitve oziroma spora,
 • omogočanje normalnega dela društva,
 • nevarnost in škodo, ki je bila povzročena,
 • preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov,
 • dosedanje obnašanje in morebitne prejšnje kršitve člana.

9. člen

Komisija je dolžna voditi evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih ukrepov.

10. člen

Opomin se izreče za lažje kršitve in za tiste hujše kršitve, ki so milejše narave ali pa se ugotovi, da so obstajale take olajševalne okoliščine, da bo že z opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa. 

Opomin pred izključitvijo se izreče za ponavljajoče kršitve, kot tudi za hujše kršitve, za katere se ugotovi, da niso obstajale olajševalne okoliščine.  

Izključitev se lahko predpiše za najhujše disciplinske kršitve, izreče pa se lahko tudi za ponavljajoče disciplinske kršitve v primeru, da član:

 • krši dolžnosti, ki so določene s statutom in drugimi akti društva,
 • zavestno ravna proti interesom in ugledu društva,
 • je pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki škodujejo ugledu društva ali • ne plačuje članarine.

11. člen

O izključitvi člana iz društva, odloča komisija s pisnim sklepom. V primeru, da gre za najhujše kršitve, ki onemogočajo normalno delo društva ali imajo negativen odmev v javnosti, lahko komisija izreče takojšnjo izključitev brez predhodnih ukrepov. Po izključitvi se lahko član v skladu z določbami statuta društva, ponovno včlani v društvo šele čez dve leti. Komisija izreče izključitev tudi v primeru, če član kljub pisnemu opominu pred izključitvijo, ki mu ga posreduje upravni odbor društva, ne plača članarine. V primeru naknadne poravnave neplačane članarine, se lahko član nazaj vključi z naslednjim mesecem, ki sledi po plačilu zaostanka in tekoče članarine.

III. DISCIPLINSKI POSTOPEK

12. člen

Disciplinski postopek se začne na podlagi pisne prijave oziroma pisne zahteve članov, nečlanov ali organov društva. Prijava mora biti naslovljena na komisijo. Če je prijava naslovljena na drug organ društva, jo ta nemudoma posreduje komisiji. Prijava mora vsebovati ime in podpis predlagatelja oziroma navedbo organa društva, ime kršitelja, zoper katerega se predlaga uvedba disciplinskega postopka in opis storjene disciplinske kršitve.

13. člen

Disciplinski prekršek zastara, če je od dogodka ali dejanja preteklo več kot šest mesecev. Postopek pa se ne more uvesti, če je prijava podana po več kot tridesetih dneh:

 • od dneva storitve prekrška,
 • od dneva pravnomočne obsodbe, navedene v 3. alineji, 3. odstavka, 10. člena tega pravilnika.

Disciplinski prekršek ne zastara v primeru neplačane članarine.

14. člen

Komisija pred odločitvijo o sklepu pokliče osebno, po telefonu ali s pisnim vabilom  kršitelja, da se izjasni o očitanem prekršku.  Komisija, ki obravnava primer, lahko poleg zaslišanja kršitelja ugotavlja okoliščine prekrška tudi na podlagi pogovorov s člani, ki so kakorkoli povezani s kršitvijo in na druge načine. Disciplinski postopek je javen in hiter. Če kršitelj ne pride na zaslišanje oziroma ne poda pisne izjave, se odločitev lahko sprejme na osnovi zbranih podatkov brez njegove prisotnosti.

V primeru ustnega razgovora napiše član komisije uradni zaznamek, kjer kratko zabeleži navedeno dejstvo in datum pogovora.

15. člen

O zaslišanju posameznikov v primeru ustne obravnave, se vodi zapisnik (zapisnik o razgovoru, zapisnik o ustni obravnavi), ki ga podpišejo vsi člani komisije, zapisnikar (lahko je član komisije), zaslišani oziroma sodelujoči na ustni obravnavi. Če zaslišani poda na zapisnik pripombe, se te zapišejo. Če podpis zapisnika odkloni, se to navede na zapisnik, vendar to ne vpliva na samo verodostojnost zapisnika.Komisija mora obvezno sklicati ustno obravnavo, ko je iz vsebine prijave razvidna kršitev, na podlagi katere bi se lahko članu izrekel ukrep izključitve, razen v primeru, ko član kljub pisnem opominu ne plača članarine. Komisija v tem primeru, na podlagi prijave oziroma predloga upravnega odbora izda sklep o izključitvi člana iz društva. Obdolžencu mora ostati od prejema vabila na obravnavo do datuma obravnave najmanj 5 dni za pripravo obrambe.

16. člen

Komisija izda sklep na podlagi posvetovanja in glasovanja, ki poteka za zaprtimi vrati, brez navzočnosti javnosti. Če komisija ugotovi, da ni bilo disciplinskega prekrška, ustavi postopek. V kolikor ugotovi, da je bila prijava lažna in zlonamerna, začne postopek proti predlagatelju prijave.

17. člen

Če komisija izreče ukrep izključitve ali opomin pred izključitvijo, o odločitvi vedno izda pisno obvestilo-sklep, razen, če kršitelj izjavi, da ne želi vročitve pisnega sklepa. V ostalih primerih pa pisno obvestilo – sklep ni potreben. Pisno obvestilo o odločitvi – sklep mora vsebovati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu. Komisija stranki postopka posreduje pisno obvestilo o odločitvi v roku 15 dneh po sprejemu odločitve. Če stranka na zaslišanju izjavi, dane zahteva izdaje pisnega obvestila, mora predsednik komisije poučiti osebo, zoper katero je tekel postopek in predlagatelja, o pravnih sredstvih, in dejstvo, da ne želi vročitve pisnega sklepa, komisija zabeleži nazapisnik.

IV. PRAVNA SREDSTVA

18. člen

Zoper odločitev komisije v disciplinskem postopku se sme vložiti pritožba v 8 dneh po vročitvi pisnega obvestila. V primeru, da komisija samo ustno posreduje odločitev, prične teči 8 dnevni rok za podajo pritožbe, naslednji dan, ko član izve za odločitev komisije. Zoper sklep komisije ima stranka postopka pravico do pisnepritožbe na občni zbor, ki kot drugostopenjski organ dokončno odloči o zadevi. V skladu z določbami statuta, občni zbor sprejme odločitev z večino glasov navzočih članov.

Pred odločitvijo se občni zbor seznani z ugotovitvami disciplinske komisije.

19. člen

Pritožba mora obsegati:

 • navedbo odločitve, zoper katero se vlaga, • pritožbene razloge in obrazložitev,
 • podpis.

20. člen

Pritožba se vloži pri komisiji, katera nepravilno in nepravočasno pritožbo zavrže. Predsednik komisije izroči pravilno in pravočasno pritožbo občnemu zboru ter člane seznani z ugotovitvami komisije.

V. SUSPENZ

21. člen

Izjemoma, ko je to nujno potrebno za takojšnjo zagotovitev normalnega delovanja društva in njegovih članov ter nečlanov, ko je nemudoma potrebno zagotoviti red in disciplino ali, če bi vedenje oz. nadaljevane kršitve ogrozile delovanje društva, lahko upravni odbor društva sprejme ukrep začasne prepovedi udeležbe kršitelja pri vseh dejavnostih društva (v nadaljevanju suspenz ), ne glede na to ali je disciplinska komisija predhodno odločila drugače ali o primeru še ni odločala. Suspenz lahko traja najdlje do konca tekmovalne sezone v kateri je bil začet.

Kršitve iz 1. odstavka tega člena upravnemu odboru naznani posamezni član društva ali skupina, ali jih upravni odbor pri svojem delu zazna sam oziroma po seznanitvi z odločitvijo disciplinske komisije.  

Upravni odbor se mora za glasovanje sestati v 2/3 večini, sklep je veljaven, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih.

Upravni odbor v primeru suspenza zoper člana sprejme sklep, ki je dokončen. 

Sklep upravnega odbora je potrebno vročiti kršitelju in disciplinski komisiji ter o primeru poročati občnemu zboru na prvem zasedanju.

Zoper ta sklep ni pritožbe.  

VI. IZVRŠITEV SANKCIJ

22. člen

Opomin se izvrši na način, da disciplinska komisija kršitelja opomni ustno, izdaja sklepa ni potrebna, sankcijo je potrebno evidentirati v zapisniku obravnave. Potrebno je seznaniti občni zbor.

Opomin pred izključitvijo se izvrši tako, da predsednik komisije seznani člane na občnem zboru.

Začasna prepoved oz. suspenz, kot navaja 21. člen tega pravilnika.  

Izključitev, kot določata 11. in 15. člen tega pravilnika.

VII. KONČNA DOLOČBA

23. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme upravni odbor društva.

Ig, 5.9.2018